ලියාපදිංචි වීමට උපදෙස්

ලියාපදිංචි පිටුවට පිවිසීම සඳහා පාසලේ ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ, එක් වරක් ගිණුමක් සෑදූ පසු නැවත සැකසීම අවශ්‍ය නොවේ, මේ සඳහා SIGNUP මඟින් පිවිසෙන්න.

එක් පාසලකට එක් ගිණුමක් පමණක් සකස් කළ හැක.

ගිණුම සැකසීම සාර්ථකනම් මෙම පිටුව වෙත නැවත දර්ශනය වේ.

ගිණුම සාර්ථකව සකස් කිරීමෙන් පසු එම ගිණුමට LOGIN මඟින් පිවිසෙන්න.

ගිණුම යොදාගෙන පිවිසුන පසු ශිෂ්‍යයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පිටුව දර්ශනය වේ, එම තොරතුරු නිවැරදිව අතුලත් කර REGISTER මත ක්ලික් කිරිමෙන් එම ශිෂ්‍යයා/ශිෂ්‍යයාව ලියාපදිංචි කල හැක.

වරකට එක් ශිෂ්‍යයෙක් පමණක් ලියාපදිංචි කල හැක.

එක් තරගකරුවෙකුට සහභාගී විය හැක්කේ තරග අංශ එකකට 01 පමණි.

සෑම නිවේදන අංශයකටම (සිංහල/දමිළ/ඉංග්‍රීසි) සහභාගී විය හැක්කේ එක් පාසලින් තරගකරුවන් තිදෙනෙකු 03 බැගින් පමණි.

ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ පැමිණීම පහත සඳහන් දුරකථන අංක මගින් තහවුරු කිරීමට කාරුණික වන්න.

යසස් තාරුක 076-3302071 / 078-6195956

ධනුජ මිහිරංග 077-4501699 / 071-6673365

ලියාපදිංචි කල ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යයාවන්ගේ තොරතුරු Student List වෙත පිවිසීමෙන් දැක ගත හැකිය, එම තොරතුරු Excel ගොනුවක් ලෙස ලබාගත හැකිය.

ලියාපදිංචි කිරිමේදි යම් ගැටළුවක් ඇති වුවහොත් අප හා සම්බන්ධවන්න Telegram, Facebook


LOGIN SIGNUP